00.  
Wstęp

Polityka prywatności

Drogi Użytkowniku!

W trosce o zapewnienie jak najwyższego standardu ochrony Twoich danych osobowych przygotowaliśmy dla Ciebie tę oto Politykę prywatności. W dokumencie tym znajdziesz zasady, na jakich opiera się przetwarzanie danych osobowych podczas korzystania z naszej strony internetowej, a także sposób działania plików cookies. Bardzo prosimy, abyś zapoznał się z tymi informacjami zanim rozpoczniesz korzystanie ze strony.

Niniejsza Polityka prywatności uwzględnia wymogi stawiane przez rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, ustawę z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych, (Dz. U. z 2018 r. poz. 1000), a także ustawę z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz.U. z 2017 r., poz. 1219). Aktualna wersja Polityki prywatności tej strony internetowej jest zawsze opublikowana pod adresem: www.pleomethod.com/polityka-pr...

01.  
Definicje

1.1. ADMINISTRATOR – oznacza firmę PLEO Method Mateusz Streszewski siedzibą w Krakowie, ul. Dolna 4/7, 31-579 Kraków, NIP: 945-21-51-469, REGON: 365744083.

1.2. COOKIES – oznacza dane informatyczne, a zwłaszcza niewielkie pliki tekstowe, zapisywane i przechowywane na urządzeniach takich jak telefon, komputer, tablet, za pośrednictwem których korzystasz z Serwisu.

1.3. DANE OSOBOWE – oznacza wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej korzystającej z Serwisu (np. imię, nazwisko, adres e-mail, nr telefonu czy nr IP komputera).

1.4. PROFILOWANIE – oznacza proces automatycznego zbierania niepowiązanych ze sobą Danych Osobowych i ich Przetwarzania celem oceny niektórych Twoich czynników osobowych, w szczególności do analizy lub prognozy aspektów dotyczących Twoich osobistych preferencji, zainteresowań, zachowania czy lokalizacji.

1.5. PRZETWARZANIE – oznacza operację lub zestaw operacji wykonywanych na Danych Osobowych w sposób zautomatyzowany lub niezautomatyzowany, taką jak zbieranie, utrwalanie, organizowanie, porządkowanie, przechowywanie, adaptowanie lub modyfikowanie, pobieranie, przeglądanie, wykorzystywanie, ujawnianie poprzez przesłanie, rozpowszechnianie lub innego rodzaju udostępnianie, dopasowywanie lub łączenie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie.

1.6. SERWIS – oznacza stronę internetową, która jest własnością Administratora i znajduje się pod adresem: https://pleomethod.com/

1.7. RODO – oznacza rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

1.8. ZGODA – oznacza dobrowolne, konkretne, świadome i jednoznaczne okazanie woli, którym osoba, której Dane Osobowe dotyczą, w formie oświadczenia lub wyraźnego działania potwierdzającego, przyzwala na przetwarzanie dotyczących jej Danych Osobowych.

02.  
Dane osobowe oraz cele ich przetwarzania

Jako Administrator przetwarzamy Twoje Dane Osobowe w celach:

2.1. Administrowania Serwisem – w tym celu przetwarzamy w niezbędnym zakresie Twoje Dane dotyczące:

 • adresu IP Twojego urządzenia;
 • daty i czasu serwera;
 • Twojej przeglądarki internetowej (rodzaj i język);
 • Twojego systemu operacyjnego;
 • rozdzielczości Twojego ekranu;

Z uwagi na konieczność wykorzystywania tych Danych dla istnienia i prawidłowego działania Serwisu podstawą prawną tego Przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO, zgodnie z którym Administrator przy Przetwarzaniu Danych może powołać się na swój uzasadniony prawnie interes.

2.2. Realizacji umów o uczestnictwo w szkoleniach organizowanych przez Administratora

 • w tym celu przetwarzamy w niezbędnym zakresie Twoje Dane dotyczące:
 • imienia i nazwiska;
 • adresu e-mail;
 • nr telefonu;
 • nazwy firmy (o ile jest to jednoosobowa działalność gospodarcza);
 • NIP firmy (o ile jest to jednoosobowa działalność gospodarcza);
 • miejsce zamieszkania (miasto, ulica, kod pocztowy);
 • numer rachunku bankowego;
 • numer IP Twojego urządzenia;

Dane te są niezbędne do zawarcia, wykonywania umowy o szkolenie, w tym realizowania płatności w którym wyrazisz chęć uczestniczyć. Podstawą prawną do Przetwarzania jest w takim wypadku art. 6 ust. 1 lit. b RODO.

2.3. Rozpatrywania reklamacji – w tym celu przetwarzamy w niezbędnym zakresie Twoje Dane dotyczące:

 • imienia i nazwiska;
 • adresu e-mail;
 • numeru sprawy;
 • adres zamieszkania;
 • numer rachunku bankowego;

W związku z tym, że dane te są niezbędne przy procesie realizowania umowy, podstawą prawną Przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. b RODO.

2.4. Wystawiania faktur VAT i wykonywania obowiązków wynikających z przepisów prawa podatkowego – w tym celu przetwarzamy w niezbędnym zakresie Twoje Dane dotyczące:

 • imienia i nazwiska;
 • nr telefonu;
 • nazwy firmy (o ile jest to jednoosobowa działalność gospodarcza);
 • NIP firmy (o ile jest to jednoosobowa działalność gospodarcza);
 • miejsce zamieszkania (miasto, ulica, kod pocztowy);
 • numer rachunku bankowego;
 • numer sprawy;

W związku z tym, że ciążą na nas jako na Administratorze obowiązki statuowane przez przepisy prawa polskiego i unijnego, m.in. w zakresie prawa podatkowego, podstawą Przetwarzania Twoich Danych będzie w tym przypadku art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

2.5. Dochodzenia roszczeń (w tym ustalenia, obrony przed roszczeniami) – w tym celu przetwarzamy w niezbędnym zakresie Twoje Dane dotyczące:

 • imienia i nazwiska;
 • nr telefonu;
 • nazwy firmy (o ile jest to jednoosobowa działalność gospodarcza);
 • NIP firmy (o ile jest to jednoosobowa działalność gospodarcza);
 • miejsce zamieszkania (miasto, ulica, kod pocztowy);
 • numer rachunku bankowego;
 • numer sprawy;

Podstawą prawną przetwarzania tych danych jest prawnie uzasadniony interes Administratora wynikający z konieczności obrony własnych interesów – art. 6 ust. 1 lit f. RODO.

2.6. Analitycznych – w tym celu przetwarzamy w niezbędnym zakresie Twoje Dane dotyczące:

 • daty i godziny Twoich odwiedzin w Serwisie;
 • daty i czasu serwera;
 • Twojej przeglądarki internetowej (rodzaj i język);
 • Twojego systemu operacyjnego;
 • rozdzielczości Twojego ekranu;
 • przybliżonej lokalizacji Twojego urządzenia;
 • czasu spędzonego w Serwisie;
 • odwiedzonych podstron, w tym podstron z formularzami kontaktowymi;

Celem Przetwarzania tych Danych jest badanie aktywności osób korzystających z Serwisu dla potrzeb jego rozwoju. Podstawą prawną Przetwarzania tych Danych Osobowych będzie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, czyli prawnie uzasadniony interes Administratora.

2.7. Archiwalnych – w tym celu przetwarzamy w niezbędnym zakresie Twoje Dane dotyczące:

 • imienia i nazwiska;
 • adresu e-mail;
 • numeru sprawy;

Podstawą prawną przetwarzania tych danych jest uzasadniony prawnie interes Administratora związany z potrzebą dokumentowania czynności na potrzeby obowiązków prawnych ciążących na Administratorze. Podstawą Przetwarzania art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

2.8. Wykorzystania plików Cookies – informacje na ten temat znajdziesz w osobnym punkcie niniejszej Polityki prywatności. Podstawą prawną Przetwarzania jest art. 6 ust.1 lit. a RODO, czyli Twoja dobrowolnie wyrażona Zgoda.

03.  
Okres przetwarzania danych osobowych

3.1. Twoje Dane Osobowe będą przez nas Przetwarzane tylko przez pewien czas – w zależności od rodzaju czynności, z którą łączy się Przetwarzanie oraz celem Przetwarzania. Po upływie tego okresu Twoje Dane zostaną nieodwracalnie usunięte.

3.2. Okres Przetwarzania Twoich Danych Osobowych wynosi:

 • w przypadku Przetwarzania Danych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora – do czasu skutecznego wniesienia przez Ciebie sprzeciwu lub osiągnięcia celu przetwarzania, jednak nie dłużej niż przez 5 lat;
 • w przypadku Przetwarzania Danych dla celów analitycznych, archiwalnych, wykorzystania plików Cookies lub administrowania Serwisem – do czasu utraty przydatności lub zdezaktualizowania się danych, jednak nie dłużej niż przez 3 lata;
 • w przypadku Przetwarzania Danych pozyskanych w związku z zawarciem umowy o szkolenie – przez czas wykonywania umowy, a później aż do końca okresu przedawnienia potencjalnych roszczeń z umowy, tj. przez okres 6 lat;
 • w przypadku Przetwarzania Danych w na podstawie ciążących na Administratorze obowiązków prawnych – przez czas określony w przepisach szczególnych prawa polskiego lub unijnego;
04.  
Cookies

4.1. Serwis nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach Cookies.

4.2. Podmiotem zamieszczającym na Twoim urządzeniu końcowym pliki Cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest Administrator. Pliki Cookies zamieszczane w Twoim urządzeniu końcowym wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z Administratorem reklamodawców oraz partnerów.

4.3. W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików Cookies: „sesyjne” (session Cookies) oraz „stałe” (persistent Cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w Twoim urządzeniu końcowym do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki Cookies przechowywane są w Twoim urządzeniu końcowym przez czas określony w parametrach plików Cookies lub do czasu ich usunięcia przez Ciebie.

4.4. W ramach Serwisu stosowane są następujące rodzaje plików Cookies:

 • „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach Serwisu;
 • pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach Serwisu;
 • „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych Serwisu;
 • „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.;
 • „reklamowe” pliki cookies, umożliwiające dostarczanie Użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.

4.5. Cookies są bezpieczne dla Twojego urządzenia, a w szczególności nie stwarzają ryzyka ściągnięcia na Twoje urządzenie niechcianego/złośliwego oprogramowania ani przedostania się wirusów.

4.6. W Serwisie korzystam z plików Cookies w celu:

 • utrzymania sesji, zapamiętania wyborów dokonywanych przez Ciebie w Serwisie;
 • optymalizacji działania Serwisu, aby rozpoznać Twoje urządzenie i odpowiednio wyświetlić na nim treści Serwisu;
 • zbierania danych analitycznych, pomagających dowiedzieć się w jaki sposób użytkownicy Serwisu z niego korzystają;
 • dostosowania zawartości Serwisu do Twoich preferencji oraz optymalizacji korzystania z Serwisu; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać Twoje urządzenie i odpowiednio wyświetlić treści Serwisu, dostosowane do Twoich indywidualnych potrzeb;

4.7. Jeśli nie zgadzasz się na działanie plików Cookies możesz ograniczyć lub wyłączyć dostęp plików Cookies do swojego urządzenia. W przypadku skorzystania z tej opcji korzystanie z Serwisu będzie możliwe, jednak muszę Cię poinformować, że funkcje Serwisu, które ze swojej natury wymagają plików Cookies będą wówczas dla Ciebie niedostępne.

4.8. Plikami Cookies możesz zarządzać w ustawieniach swojej przeglądarki internetowej:

 • Internet Explorer – Narzędzia/Opcje internetowe/Prywatność/Ustawienia
 • Mozilla Firefox – Edycja/Preferencje/Prywatność/Historia/będzie używał ustawień użytkownika/Akceptuj ciasteczka
 • Google Chrome – Ustawienia/Pokaż ustawienia zaawansowane/Ustawienia treści/Pliki cookie/Zablokuj pliki Cookie i dane z witryn innych firm
 • Safari – Ustawienia/Preferencje/Prywatność/Blokuj pliki cookie
 • Opera – Ustawienia/Preferencje/Zaawansowane/Ciasteczka/Nigdy nie akceptuj ciasteczek
05.  
Narzędzia analityczne

Ten serwis korzysta z Google Analytics, czyli narzędzia firmy Google Inc. używającego plików Cookies do analizy stron internetowych. Informacje z tych plików Cookies są przekazywane firmie Google i przechowywane przez nią. Firma Google wykorzystuje te dane do analizy korzystania przez Użytkownika z Serwisu, do prezentowania danych Administratorowi Serwisu, a także do świadczenia innych usług związanych z ruchem na stronach internetowych oraz korzystaniem z Internetu. Google może przekazywać te informacje osobom trzecim, jeżeli jest to wymagane przez prawo lub jeżeli osoby trzecie przetwarzają te informacje w imieniu Google. Google nie łączy adresu IP użytkownika z żadnymi innymi danymi przechowywanymi przez Google. Użytkownik, który nie wyraża zgody na zapisywanie plików Cookie w tym celu może w tym celu dokonać zmiany ustawień w wykorzystywanej przez siebie przeglądarce, jednak Serwis może nie działać poprawnie (a w skrajnych przypadkach może nie działać wcale), gdy stosowanie plików Cookies zostanie ograniczone. Użytkownik może również uniemożliwić przekazywanie Danych Osobowych wytworzonych przez plik Cookie do firmy Google poprzez zainstalowanie w tym celu wtyczki do swojej przeglądarki: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de

Użytkownik może zrezygnować z plików cookies firmy Google na stronie: www.google.pl/ads/preferences

06.  
Profilowanie

Dla celów marketingowych profilujemy Twoje preferencje i zainteresowania, aby dopasować jak najlepiej komunikację marketingową do Twoich potrzeb. Twoje Dane Osobowe w postaci preferencji i zainteresowań są zbierane w oparciu o uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) za pośrednictwem plików Cookies i Twojej aktywności w Serwisie. W wyniku profilowania otrzymasz wyświetlane komunikaty marketingowe dotyczące oferowanych przeze mnie usług, które mogą być wyświetlane na stronach internetowych podmiotów trzecich z użyciem narzędzi np. Google AdWords czy Facebook Pixel.

07.  
Prawa użytkownika

7.1. Uprzejmie informujemy, że jako użytkownik Serwisu masz prawo do:

 • dostępu do swoich danych osobowych oraz otrzymania ich kopii,
 • sprostowania swoich danych osobowych, gdy są one błędne oraz do ich uzupełnienia;
 • żądania usunięcia swoich danych osobowych (prawo do bycia zapomnianym),
 • ograniczenia przetwarzania swoich danych,
 • wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;

7.2. Jeżeli Przetwarzanie Danych następuje na podstawie udzielonej przez Ciebie Zgody masz prawo do prawo do zażądania przeniesienia swoich danych osobowych w usystematyzowanym formacie, powszechnego użytku, nadającym się do odczytu przez określone urządzenie, aby mógł on zostać przekazany bezpośrednio do innego administratora, o ile jest to technicznie możliwe. Masz również prawo wycofania w każdej chwili swojej Zgody bez podania uzasadnienia. Pamiętaj jednak, że wycofanie przez Ciebie Zgody nie wpływa na zgodność z prawem dotychczasowego Przetwarzania - wszelkie czynności podjęte na podstawie udzielonej przez Ciebie Zgody pozostają legalne mimo jej późniejszego wycofania.

7.3. Jeżeli Przetwarzanie Twoich Danych Osobowych odbywa się na podstawie uzasadnionego prawnie interesu Administratora masz prawo do zgłoszenia sprzeciwu wobec Przetwarzania swoich Danych Osobowych.

7.4. Aby zrealizować swoje prawa możesz napisać na adres e-mail info@pleomethod.com lub zadzwonić pod numer 792 666 807.

7.5. Uprzejmie informujemy, że możemy odmówić usunięcia Twoich Danych Osobowych w szczególnie uzasadnionych przypadkach, np. gdy ciąży na nas obowiązek zatrzymania Twoich Danych nałożony przez przepisy prawa polskiego lub unijnego lub wymaga tego konieczność ustalenia, dochodzenia lub obrony przysługujących nam roszczeń.

08.  
Wymóg podania danych osobowych

Podanie przez Ciebie Danych Osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne do osiągnięcia zakładanych celów określonych w pkt. 2.

09.  
Odbiorcy danych osobowych

9.1. Uprzejmie informujemy, że odbiorcami Twoich Danych Osobowych jest firma hostingowa, z której usług korzystamy.

9.2. W zakresie dokonywanych zapisów na szkolenia odbiorcą Twoich Danych Osobowych jest firma EventLabs Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Mokotowska 1, 00-640 Warszawa, właściciel serwisu Evenea.pl, za pomocą którego dokonujesz rejestracji na szkolenie. EventLabs Sp. z o.o. pośredniczy w wymianie Danych Osobowych między Tobą a nami jako ich Administratorem. Więcej informacji o ochronie Danych Osobowych przez EventLabs Sp. z o.o. pod linkiem: https://evenea.pl/polityka-prywatnosci. Twoje Dane Osobowe będą przekazywane w sposób zaszyfrowany, a więc bezpieczny, na co wskazuje obecność zamkniętej zielonej kłódki z lewej strony pola Twojej przeglądarki internetowej. Wyrażenie zgody na przekazanie danych jest dobrowolne, jednak brak udzielenia zgody uniemożliwi dokonanie przez Ciebie płatności w formie online.

9.3. W zakresie realizowanych płatności za uczestnictwo w szkoleniu odbiorcą Twoich Danych Osobowych są PayU S.A. z siedzibą w Poznaniu, przy ul. Grunwaldzkiej 182, 60-166 Poznań, dla której Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego prowadzi KRS pod nr 0000274399. oraz EventLabs Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Mokotowska 1, 00-640 Warszawa, właściciel serwisu Evenea.pl. Informuję, że Twoje Dane Osobowe przekazane przez Ciebie wskazanym wyżej podmiotom będą następnie przez te podmioty przetwarzane na potrzeby realizacji płatności. Twoje Dane Osobowe będą przekazywane w sposób zaszyfrowany, a więc bezpieczny, na co wskazuje obecność zamkniętej zielonej kłódki z lewej strony pola Twojej przeglądarki internetowej. Wyrażenie zgody na przekazanie danych jest dobrowolne, jednak brak udzielenia zgody uniemożliwi dokonanie przez Ciebie płatności w formie online.

9.4. Oprócz tego możliwe jest, aby odbiorcami Twoich Danych Osobowych na podstawie przepisów prawa polskiego lub unijnego były inne podmioty publiczne lub prywatne, jednak za każdym razem następuje to na podstawie konkretnego, odpowiednio udokumentowanego i uzasadnionego żądania ze strony tych podmiotów, które weryfikujemy.

10.  
Przekazywanie danych do Państw trzecich

10.1. Z uwagi na wykorzystywanie w Serwisie usług świadczonych przez podmioty mające swą siedzibę poza granicami Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego informuję, że przesyłamy Twoje dane do tych państw. W krajach tych nie obowiązuje RODO, a zatem przekazywanie Danych Osobowych wiąże się z pewnym ryzykiem. W trosce o Twoje bezpieczeństwo informuję jednak, że dane te są przesyłane wyłącznie krajom, które przystąpiły do programu Privacy Shield (więcej: https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/data-transfer-outside-eu/eu-us-privacy-shield_pl).

10.2. Masz prawo do uzyskania kopii Danych przesyłanych do państwa trzeciego.

11.  
Kontakt

W celu realizacji swoich praw możesz kontaktować się z nami jako Administratorem pod adresem e-mail: info@pleomethod.com lub nr telefonu 792 666 807